Zenbaki arrunten arteko biderketa

Ikasleek zenbaki arruntak eta eguneroko egoeretara aplikatutako biderketa berrikusiko dituzte.
Zenbaki arruntak biderkatzeko problemak ebatziko dituzte; eragiketa horren propietateak ikasiko dituzte.
Berreketa biderkagai berdinen arteko biderketa gisa landuko dute (karratuak eta kuboak).
Gainera, zenbait zenbakiren multiploak aurkitzen ikasiko dute, eta zatigarritasun-erregela batzuk aurkituko dituzte.

 

Testu-bertsioa

Saioak:

Fran Cantó eta Vimartic Taldea

Talde handia

Ikasgela
Ordenagailuen ikasgela (1x1 / 1x2)
Ordenagailu eramangarrien / Pertsonalaren ikasgela

Ertaina

Iraupena:

Saio bakoitza 50 minutu ingurukoa.

• Zenbaki arrunten arteko biderketa egoera problematiko baten, ariketen eta jarduera elkarreragile baten bidez landuko dugu.
• Ikasleek dakitena laburbilduz hasiko gara. Trukatze-legea eta banatze-legea ikasiko ditugu. Eragiketen hierarkia ikasiko dugu, eta biderketan parentesia erabiltzen. Berreketa biderkagai berdinen arteko biderketa gisa (karratuak eta kuboak) landuko dugu. Multiploak identifikatzeko biderkatzeko taula erabiliko dugu, eta zatigarritasun-erregelak ikusiko ditugu. 
 

Lehen Hezkuntza
Hirugarren Zikloa
Bosgarrena
Matematika

 • Matematika
 • Matematikarako gaitasuna
 • Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
 • Ikasten ikasteko gaitasuna
 • Kopurua
 • Problemak planteatzea eta ebaztea
 • Teknologiaren eremua
 • Bizialdi osoko ikaskuntza
 • Zenbakiei buruzko oinarrizko ezagutza erabiltzea
 • Zenbaki arruntekin kalkuluak egitea, esanahia eta oinarrizko eragiketak erabiliz
 • Hainbat problema planteatzea eta ebaztea
 • Problema-egoera irekiak, matematika-ikerketak eta lan-proiektu txikiak ebaztea
 • IKTak erabiltzea, zenbakizko informazioa prozesatzeko
 • Ikasten eta pentsatzen ikastea – Arazo zientifiko eta matematikoak
 • Elkarrekin bizitzen ikastea – Talde-jarduerak
 • Pertsona-mailan garatzen ikastea - Auto-ezagutza
 • Matematikak eguneroko bizimoduan duen egitekoa aintzakotzat hartzea
 • Matematika gure kultura osatzen duten zatietako bat den heinean balioztatzea
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak era egokian erabiltzea
 • Hizkuntza naturalaren eta matematika-hizkuntzaren elementuak erabilita arrazoitzea eta argudioak ematea
 • Kalkuluak eta estimazioak segurtasunez eta konfiantzaz egitea
 • Eguneroko bizitzatik, gainerako zientzietatik eta matematikatik bertatik ateratako problemak, bakarka zein taldeka, planteatzea eta ebaztea
 • Jarrera harkorra eta ikasteko norbere gaitasunarekiko konfiantzazkoa agertzea, komunikatzeko gaitasuna hobetzeko
 • Zenbaki arruntak, osoak, hamartarrak eta frakzionarioak eguneroko bizimoduan
 • Zenbakizko testuak interpretatzea
 • Zenbaki arruntak eta hamartarrak osatzeko arauak eta posizio-balioa
 • Berreketa, biderkagai berdinen biderketa gisa
 • Eragiketen hierarkia eta parentesiak nola erabili
 • Kalkulu errazak ulertzeko eta egiteko oinarrizko estrategiak
 • Kalkuluak idatziz egiteko estrategiak
 • Eguneroko bizimoduan lau eragiketetako batek edo gehiagok eragina duten problemak identifikatzea
 • Eguneroko bizimoduko problemak ebaztea, nork bere estrategiak eta zenbakien arteko erlazioak erabilita
 • Matematika-edukiak ulertzen lagungarri izango diren askotariko material didaktikoak erabiltzea
 • Kalkulagailua
 • Ea ardura zaion matematika-jarduera
 • Ea ardura zaion matematika-lanak txukun eta ordenatuta aurkeztea
 • Ea bere buruan konfiantzarik duen matematika-jarduerak egiterakoan
 • Ea erakusten duen autonomiarik matematika-edukiak eguneroko bizitzan aplikatzean, eta ea gai den haien arteko erlaziorik ezartzeko
 • Adierazten ditu iritzi pertsonalak, eta arrazoitzen ditu
 • Ea laguntza eta argibideak eskatzen dituen
 • Ea onartzen duen errakuntza ikasteko prozesuaren zatitzat

Gure inguruan agertzen diren zenbakien arteko biderketa esperimentatuko dugu. Horiek eguneroko bizitzan erabiltzen ikasiko dugu. Berreketa karratua eta kuboa landuko ditugu. Zenbait zenbakiren multiploak aurkituko ditugu.
Kanpamenduak eta baserri-eskolak ere kudeatuko ditugu, jarduera birtual batean. Biderketarik gabe, askoz zailagoa litzateke hori egitea.
 


  • Biderketa.
  • Multiploak.
  • Berreketa karratua eta kuboa.
  • Baserri-eskola elkarreragile batean parte hartzea.
Ebaluazio-orientabideak

• Ordenagailua.
• Arbel digitala.

Zifra bateko, biko eta hiruko biderketak
Autómata que plantea multiplicandos de tamaño variable con factor multiplicador de entre una y tres cifras.
Sailkapen-faseak: Nork izango du puntuazio hoberena biderkatzen...?
Joko elkarreragilea, laburtuz doan denbora batean gero eta hurrenez hurrengo biderketa zailagoak planteatu, eta zure abiaduraren, erantzun zuzenen eta akatsen arabera puntu gehiago edo gutxiago batzen dituena. Nork lortuko ditu puntu gehien sailkapenean?
Erronka! Biderketa kateatuak
Trebatzeko jarduera, laburtuz doan denbora batean gero eta hurrenez hurrengo biderketa zailagoak egiteko, eta zure abiaduraren, erantzun zuzenen eta akatsen arabera puntu eta sari gehiago edo gutxiago batzen dituena. Zenbat etapa gaindituko dituzu? Eragiketa bat gainditzen ez baduzu, ezingo zara hurrengora joan. Nor izango da trebeena?

• Gaia talde handian aurkeztea.
• Binakako jarduera elkarreragilea.

Problemak ebazteko biderketa erabiltzen den egoerak antzemanez hasiko gara, biderketaren propietateak gogoratzeaz eta berrikusteaz gain.
Gaiari buruzko aurretiko ezagutzak finkatu ondoren, has zaitez emandako jarduera eta problemen bidez kontzeptu eta elementuetan sakontzen, multiploak eta berreketak landuz.
Amaitzeko, planteatutako jarduera elkarreragileak (biderketa-sortzailea eta “Baserri-eskolaren edo udako kanpamenduaren kudeaketa”) bukatzea proposatzen dizugu.
 

Gaia aurkezteko, ikasleek egoera problematiko baten ebazpidea taldean landuko dute.

Lehen saioan, ikasleek landuko den gaiari buruz dituzten aurretiko ezagutzak finkatuko dira: zenbaki arruntak eta biderketa.
Trukatze-, elkartze- eta banatze-legearen azalpena.
Jarduerak eta problemak egitea.

Bigarren saioan, multiploaren kontzeptua ikusiko da, 1etik 10erako zenbaki baten multiploak identifikatzeko erregelak entseatuz.

Hirugarren saioan, zenbaki baten berreketa karratua eta kuboa landuko dira.

Laugarren saioan, jarduera elkarreragile bat egingo da, biderketaren algoritmoaren ikaskuntza indartzeko oso baliagarria.

Etengabeko ebaluazioa, eguneroko problemak eta ariketak kontuan hartuta. Emaitzak banaka bil ditzakezu, edo azterketa klasiko bat planteatu, testu gisa jartzen ditugun ariketa eta problemen bidez.
 

Proposamena kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Proposamena kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Biderketa-sortzailea eta soluzio-orria
Nahi adina biderketa-orrialde sortzeko sortzaile aproposa, ikasleek eragiketa hori ikasturtean zehar praktikatzeko eta automatizatzeko pentsatua. Kasu honetan soluzio-orriak emango dira, ikasleen jardueren segimendua eta zuzenketa erosoa egin nahi badugu
Zenbaki arrunten arteko biderketa. Gaiaren aurkezpena

Problemak eta jarduerak paperean edo elkarreragilean osa ditzakezu, biderketa-sortzaile batekin.
Ikasleen lana etengabe berrikustea modurik hoberena izango da, kontzeptuak bereganatu dituztela egiaztatzeko.
 

Sailkapen-faseak: Nork izango du puntuazio hoberena biderkatzen...?
Joko elkarreragilea, laburtuz doan denbora batean gero eta hurrenez hurrengo biderketa zailagoak planteatu, eta zure abiaduraren, erantzun zuzenen eta akatsen arabera puntu gehiago edo gutxiago batzen dituena. Nork lortuko ditu puntu gehien sailkapenean?
Hiru zifrako biderketak
Hiru zifrako biderkatzailearekin, tamaina aldakorreko biderkakizunak planteatzen dituen automata.
Bi zifrako biderketak
Bi zifrako biderkatzailearekin, tamaina aldakorreko biderkakizunak planteatzen dituen automata.
Zifra bateko, biko eta hiruko biderketak
Autómata que plantea multiplicandos de tamaño variable con factor multiplicador de entre una y tres cifras.
Erronka! Biderketa kateatuak
Trebatzeko jarduera, laburtuz doan denbora batean gero eta hurrenez hurrengo biderketa zailagoak egiteko, eta zure abiaduraren, erantzun zuzenen eta akatsen arabera puntu eta sari gehiago edo gutxiago batzen dituena. Zenbat etapa gaindituko dituzu? Eragiketa bat gainditzen ez baduzu, ezingo zara hurrengora joan. Nor izango da trebeena?
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko terminoen glosarioa
Kalkulagailua

Ondorengo material osagarria duzu:

 • Etxeko ikaslanak indartzeko problemak.
 • Biderketaren algoritmoa lantzeko biderketa-sortzaileak.
 • Kalkulagailu bat.

 

Proposameneko fitxategiak
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Ebaluazio-orientabideak
Proposamena kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Proposamena kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Biderketa-sortzailea eta soluzio-orria
Zenbaki arrunten arteko biderketa. Gaiaren aurkezpena
Material osagarria
Indartzekoa
Zifra bateko, biko eta hiruko biderketak
Sakontzekoa
Sailkapen-faseak: Nork izango du puntuazio hoberena biderkatzen...?
Erronka! Biderketa kateatuak
Sailkapen-faseak: Nork izango du puntuazio hoberena biderkatzen...?
Hiru zifrako biderketak
Bi zifrako biderketak
Zifra bateko, biko eta hiruko biderketak
Erronka! Biderketa kateatuak
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko terminoen glosarioa
Kalkulagailua
Saioko fitxategiak: 1. Zenbaki arrunten arteko biderketa
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Biderketa eguneroko bizitzan
Detektibeak
Saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta (bertsio editagarria)
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta
Jarduera eta problema sortaren soluzio-orriak
zenbaki arrunten arteko biderketa, irakaslearen ariketa-gida (bertsio editagarria)
zenbaki arrunten arteko biderketa, irakaslearen ariketa-gida
zenbaki arrunten arteko biderketa, irakaslearen ariketa-gidaren soluzio-orriak
Saioa kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Detektibeak (biderketa)
Detektibeak, kasu ebatzia (soluzio-orriak)
Material osagarria
Indartzekoa
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta (bertsio editagarria)
Sakontzekoa
Biderketa-fitxen sortzailea
Tutorialtxoa: Impress: Lerroak, irudiak, marrazkiak txertatzea
Tutorialtxoa: Impress: aurkezpen bat sortzea
Tutorialtxoa: Impress: diapositibak aurkezpen batetik bestera pasatzea
Zifra bateko, biko eta hiruko biderketak
Biderketa eguneroko bizitzan
Saioko fitxategiak: 2. Multiploak
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Aurki itzazu multiploak
Multiploak
Material osagarria
Indartzekoa
Multiploak eta zatitzaileak
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta (bertsio editagarria)
Sakontzekoa
Multiploak eta zatitzaileak
Saioko fitxategiak: 3. Berreketak: karratua eta kuboa
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak
zenbaki arrunten arteko biderketa, irakaslearen ariketa-gidaren soluzio-orriak
zenbaki arrunten arteko biderketa, irakaslearen ariketa-gida
zenbaki arrunten arteko biderketa, irakaslearen ariketa-gida (bertsio editagarria)
Jarduera eta problema sortaren soluzio-orriak
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta (bertsio editagarria)
Saioa kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Zenbaki arrunten arteko biderketa. Gaiaren aurkezpena
Multiploak
Material osagarria
Indartzekoa
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta (bertsio editagarria)
Zenbaki arrunten arteko biderketari buruzko jarduera eta problema sorta
Sakontzekoa
Tutorialtxoa: Impress: Lerroak, irudiak, marrazkiak txertatzea
Tutorialtxoa: Impress: irudiei marrak gehitu
Tutorialtxoa: Impressen tutoriala: Irudiak eta trantsizioak dituzten diseinuak
Tutorialtxoa: Impress: aurkezpen bat sortzea
Saioko fitxategiak: 4. Eskola-kanpamendu baten kudeaketa
IkasleaIrakaslea
Baliabide orokorrak
Adobe Air instalatzea
Diber-eskola: gastuen kalkulua
Adobe Air instalatzea
Saioa kualitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Taldeen taula
Saioa kuantitatiboki ebaluatzeko orientabideak
Diber-eskola: gastuen kalkulua
Nautikoa
Kiroletakoa
Material osagarria
Indartzekoa
Sortu zure diber-eskola
Nautikoa
Kiroletakoa
Sakontzekoa
Tutorialtxoa: Writer: oinpeko oharrak gehitu eta paragrafoak editatu
Sortu zure diber-eskola
Kalkulagailua